Bilgiler

Sıkça Sorulan
Sorular


Aktüerya, matematiksel ve istatiksel yöntemler kullanarak sigorta, mali ve diğer alanlardaki riskleri inceleyip değerlendiren bir bilim dalıdır. Aktüerya daha çok sigorta şirketleri, bankalar gibi finansal hizmet sektörü ile özel ve kamu sosyal güvenlik kurumları olmak üzere, ekonominin tüm sektörlerinde kullanılmaktadır.
Ağırlıklı olarak sigorta şirketlerinde kullanılmasının nedeni, risk yönetiminin toplum tarafından en iyi bu alanda hissedilmesidir. Aktüerler, sigorta sektöründe sigorta ürünleri oluşturarak bu ürünlere ilişkin primlerin ve rezervlerin belirlenmesinde ve bu primler karşılığında sigortalılara ödenecek hasar ödemelerinin yapılabilmesini sağlamak için, şirketin aktüeryal dengesinin oluşturulmasında anahtar rol oynarlar.


Aktüer, yatırım, istatistik, matematik, finansman ve demografi konularında çeşitli bilimsel teoriler kullanarak prim, karşılık ve yatırım getirilerini hesaplayan, her türlü tarife, tablo ve teknik esasları hazırlayan, geleceğe yönelik teknik ve finansal tahminler yapan, olası riskleri belirleyen, bunların olumsuz etkilerini önleyici tedbirlere ilişkin tavsiyelerde bulunan kişi olarak tanımlanabilir.
Aktüerlere ilişkin düzenlemeler, 03.06.2007 tarih ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan Aktüerler Yönetmeliğinde yapılmıştır.


Başvuru formunda belirtilen belgeler ile tarafımıza başvuru yapılarak, hesaplama alınmalı, oluşturulan Rapor doğrultusunda, Mağdur tazminatını Şirketten talep etmeli, anlaşamadığı durumlarda, Tahkime ya da yasal yollara başvurarak, tazminat davası açmalıdır.


Mağdur, tarafımıza başvurarak, T.C. Hazine Müsteşarlığına bağlı, sicile kayıtlı aktüerimiz tarafından hazırlanan, bilirkişi kıyaslamalı aktüer imzalı rapor ile, bedeni hasar karşılığını öğrenerek, Tahkimde ya da Yasal tarafta Mahkeme bilirkişi raporlarına karşı itiraz hakkını kullanabilir.


Müteveffadan destek alacak kişiler, bu vefat neticesinde, tarafımıza başvurarak, T.C. Hazine Müsteşarlığına bağlı, sicile kayıtlı aktüerimiz tarafından güncel mevzuata dayalı hazırlanan, bilirkişi kıyaslamalı aktüer imzalı raporu edinerek, hak ettikleri destek tutarını öğrenir, Tahkimde ya da Mahkemede bilirkişi raporlarına karşı itiraz hakkını kullanabilirler.


İş Kazalarında, vefat eden kişinin desteğinden yoksun kalan pay sahipleri, şirketten tazminat talep edebilirler. Tazminat tutarı, tarafımızdan hesaplanan aktüeryal raporla resmiyet kazanır ve şirketle sulh olunmasında, Müteveffanın desteğinden yoksun kalanlara, itiraz hakkı sağlar. Gerekli Belgeler, başvurunun yapılması ile şirketimizden başvurana gönderilen bilgilendirme mailinde açıklanmaktadır.


Destekten yoksun kalma tazminatı, yoksun kalınan yardımın, tazmini amacını taşır. Bu tazminatı talep edebilmek için mirasçı olmak şart değildir. Destek talep eden davacının, ölenin bir yakını olması, yani aralarında yakın ilişkiler bulunması, Müteveffadan kesin olarak destek alıyor olması ve bunu ispatlaması yeterlidir.
Bu bakımdan duruma göre, nişanlı kişiler de destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.


Destek talep eden imam nikahlı eşin durumu göz önünde bulundurularak, kendisinin, Müteveffadan devamlı yardım ya da destek aldığını ispatlaması halinde, (örneğin aynı evi paylaşması gibi) imam nikahlı eşler de destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.


Evet, tazminat talep hakkı olabilir. Ancak, Müteveffanın vefatının, kaza ile doğrudan bağlantılı olduğunun, yani ölümün kaza ile illiyet bağının bulunduğunun, resmi sağlık raporları ile kanıtlanması gerekmektedir.


Evet, ayrıca bakıcı tazminat talebi olabilir. Tarafımızdan sadece geçici bakıcı gideri ve/veya sadece sürekli bakıcı gideri hesabı da yapılabilmektedir. Olaya ilişkin, bu şekilde başvurusunun yapılması gereklidir.


Manevi tazminat talepleri, Karayolları Zorunlu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası teminat kapsamında olmadığından, tarafımızdan herhangi bir hesaplama yapılamamaktadır. Ancak bu husus, Yüksek Yargıda Hakim’in takdirindedir.